|

W stronę życia – warsztaty kształtowania umiejętności psychospołecznych

Projekt „W stronę życia – warsztaty kształtowania umiejętności psychospołecznych”

Projekt jest współfinansowany ze środków pozostających w dyspozycji Ministra właściwego do spraw Zdrowia.

Termin realizacji projektu.
02.01.2023 – 31.12.2023 r.

Miejsce realizacji.
Projekt realizowany jest w Hostelu Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym Fundacji „ARKA” przy ul. Narutowicza 12 w Zgierzu.

Projekt „W stronę życia – warsztaty kształtowania umiejętności psychospołecznych” skierowany jest do osób w wieku 18-60 lat, które ukończyły stacjonarne leczenie uzależnienia od narkotyków w dowolnym ośrodku z terenu całej Polski i kontynuują terapię w programie postrehabilitacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem osób wychowujących dzieci, w tym samotnych matek. Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane deficyty osób uzależnionych w obszarze pełnienia różnych ról społecznych, związanych z życiem w szerszym społeczeństwie, z uwzględnieniem funkcjonowania w komórce społecznej jaką jest rodzina.

Osoby uzależnione nie mają opanowanych podstawowych umiejętności interpersonalnych i psychospołecznych. W specyficznej sytuacji są osoby, które w trakcie terapii opiekują się swoimi dziećmi, a co za tym idzie, muszą podejmować działania wychowawcze. W przypadku tych osób, bardzo często obserwujemy powtarzanie dysfunkcyjnych wzorców wychowawczych wyniesionych z domów rodzinnych. Głównym celem projektu jest zatem podniesienie umiejętności psychospołecznych i umiejętności wychowawczych uczestników projektu, w efekcie również utrzymanie przez nich trzeźwości, zwiększenie ich samodzielności oraz lepsze radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych. W ramach projektu przeprowadzony zostanie cykl 48 trzygodzinnych warsztatów w 2 grupach, mających na celu kształtowanie u uczestników umiejętności psychospołecznych, m. in. komunikację, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów, radzenie sobie ze stresem, bycie asertywnym, autoprezentację, radzenie sobie w życiu i zarządzanie swoimi emocjami oraz zasobami w kontekście życia społecznego. Równolegle dla rodziców prowadzony będzie cykl 48 trzygodzinnych warsztatów mających na celu kształtowanie umiejętności wychowawczych, służący ich pedagogizacji, kształtowaniu kompetencji z zakresu inteligencji interpersonalnej oraz intrapersonalnej, obejmujący m. in. zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemu rodzinnego, opieką i wychowaniem dzieci w różnych okresach rozwojowych, przezwyciężaniem kryzysów na poszczególnych etapach rozwoju dziecka, wzmacnianiem komunikacji pomiędzy dorosłymi a ich dziećmi, opartej na słuchaniu, otwartości, znajomości prawidłowości rozwojowych, skutecznych strategii wychowawczych. Oczekujemy uzyskania rezultatów takich jak m. in. utrzymanie przez uczestników abstynencji alkoholowej i narkotykowej, zwiększenie wiedzy oraz umiejętności komunikacyjnych, inteligencji emocjonalnej, umiejętności asertywnego wyrażania swojego zdania, współpracy w grupie, lepszego zarządzania konfliktem oraz autoprezentacji. Ponadto rodzice nabędą wiedzę na temat systemu rodzinnego, struktury i funkcji rodziny, rozwoju dziecka, zagrożeń w procesie wychowania oraz wzmocnią swoje kompetencje w pełnieniu roli rodzica, poszerzą repertuar skutecznych metod wychowawczych i komunikacyjnych z dzieckiem oraz wypracują prawidłowy styl wychowawczy.

Rezultaty projektu: zakładamy, iż dzięki udziałowi w projekcie u 45 uczestników zajdą następujące zmiany:
 •  Utrzymanie abstynencji alkoholowej i narkotykowej.
 • Poznanie zasad efektywnej komunikacji oraz barier komunikacyjnych.
 • Wzrost umiejętności zrozumiałego komunikowania się różnymi kanałami przekazu.
 • Zwiększenie umiejętności rozpoznawania i nazywania stanów emocjonalnych własnych oraz innych ludzi.
 • Zwiększenie umiejętności asertywnego wyrażania własnego zdania i emocji.
 • Poszerzenie umiejętności współpracy grupowej.
 • Wzrost umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych.
 • Zwiększenie repertuaru konstruktywnych zachowań w relacjach społecznych.
 • Zwiększenie wiedzy na temat stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji oraz wypracowanie postaw szacunku i tolerancji dla innych.
 • Wzrost umiejętności świadomego kreowania swojego wizerunku oraz stosowania w praktyce reguł pozytywnej autoprezentacji.
 • Wzrost kompetencji uczestników w pełnieniu roli rodzica.
 • Zwiększenie efektywności w prowadzeniu procesu wychowania, dzięki poszerzeniu repertuaru skutecznych metod wychowawczych i wypracowaniu prawidłowych stylów wychowania.
 • Zwiększenie wiedzy na temat struktury i funkcji rodziny.
 • Wzrost wiedzy uczestników na temat prawidłowości rozwojowych oraz potrzeb dziecka w różnych okresach jego życia.
 • Zwiększenie umiejętności komunikacyjnych w rodzinie.
 • Wzrost umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz pokonywania kryzysów emocjonalnych w rodzinie.
 • Zwiększenie świadomości praw dziecka.
 • Poszerzenie wiedzy na temat psychologicznych skutków stosowania przemocy w rodzinie.
 • Zwiększenie umiejętności radzenia sobie w kryzysie.
 • Wzrost autonomii i samodzielności w działaniu.