Ośrodek w Męckiej Woli

„O sile człowieka nie świadczy to, że nie upada, ale że potrafi się podnieść”
Konfucjusz

Od ponad 20 lat zajmujemy się pomocą osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych.

Ośrodek usytuowany jest w lesie, oddalony od miasta, co ułatwia możliwość skoncentrowania się na pracy terapeutycznej. Do ośrodka przyjmujemy osoby pełnoletnie, jednak nie posiadamy górnej granicy wieku wyznaczonej dla pacjentów. Stawiamy na ideę współpracy w grupie ludzi o różnym wykształceniu, doświadczeniach, wieku, itp. Zgodnie z tym założeniem, każdy może się nauczyć czegoś od drugiej osoby.

W ośrodku przebywają osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych, alkoholu, leków, ale coraz częściej pojawiają się również osoby uzależnione od czynności (uzależnienia behawioralne). Przyjmujemy na terapię również uzależnionych rodziców z dziećmi – minimalizując ryzyko umieszczenia ich w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Ośrodek jest koedukacyjny.

Założeniem naszej placówki w obszarze pracy z ludźmi jest fakt, iż każdy z nich w sprzyjających warunkach, przy wsparciu i odpowiedniej motywacji może odnaleźć gotowość do zmiany swojej sytuacji życiowej.

Historia

Ośrodek w Męckiej Woli kontynuuje najlepsze tradycje i pracę z ludźmi rozpoczęte w 2002 roku w ośrodku Fundacji „ARKA” w Małkowie. To tu powstała pierwsza filia naszej placówki. Przez osiem lat rozwijaliśmy zarówno sam budynek, teren, jak i zasady terapii obowiązujące w placówce, poszukując najlepszych, najbardziej skutecznych rozwiązań.

Z powodów administracyjnych w roku 2010 przenieśliśmy się z całą społecznością do ośrodka w Męckiej Woli, gdzie do tej pory kontynuujemy pracę z ludźmi.

Opis oddziaływań terapeutycznych

Istotą oddziaływań terapeutycznych w ośrodku jest terapia prowadzona w systemie społeczności terapeutycznej, czyli w strukturze w której dominuje współodpowiedzialność, wspólnota, współdziałanie. Społeczność terapeutyczna jako metoda ma na celu osiągnięcie zmiany negatywnych wzorów zachowań, zmian w myśleniu i odczuwaniu. Pacjent staje się współodpowiedzialny za proces swojej zmiany, równocześnie zmieniając siebie przyczynia się do zmiany innych osób tworzących społeczność. Wspólna filozofia, normy, wartości, zasady i rytuały, chronią zarówno fizyczne, jak i psychologiczne bezpieczeństwo społeczności, co odgrywa niebagatelną rolę w procesie zdrowienia. W ośrodku obowiązuje hierarchia zależna od czasu pobytu i postępów w terapii, posiadamy swego rodzaju kodeks zasad kardynalnych, jak i regulamin, porządkujący wspólne życie grupy.

Pacjenci uczestniczą w terapii indywidualnej, terapeuta wzmacnia, wspiera, towarzyszy, i daje poczucie zrozumienia trudności pacjenta. Jednocześnie ważną formą pracy jest terapia grupowa. Pacjenci uczestniczą w spotkaniach całej społeczności terapeutycznej oraz w małych grupach: motywacyjnej, z zakresu komunikacji, asertywności, mechanizmów uzależnienia, nawrotów oraz w grupie rozwoju osobistego. Podczas pracy w małych grupach pacjenci mają możliwość nabycia wiedzy, umiejętności a także poszerzyć świadomość na temat swoich potrzeb, pragnień, marzeń, zasobów do życia w trzeźwości. Ponadto pacjenci mogą dostrzec z jakimi trudnościami się borykają, jakie mają ograniczenia, obawy, czy kompleksy.

Istotną formą są również działania, które mają na celu naukę spędzania wolnego czasu bez używek, poprzez pobudzanie do aktywności fizycznej. W ośrodku jest dostępna siłownia dla pacjentów, regularnie organizowane są mecze piłki możnej, siatkowej, koszykowej. Pacjenci wyjeżdżają również do kina, teatru, na basen, a w okresie letnim organizowane są biwaki do lasu.

Przyjęcia

Do naszego ośrodka przyjmujemy:
  • Osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol oraz leki)
  • Osoby pełnoletnie (w przypadku niepełnoletności wymagana zgoda rodziców lub opiekunów prawnych)
  • Osoby z sądowym nakazem leczenia
  • Matki z dziećmi
  • Możliwość wspólnego leczenia par
  • Osoby niepełnosprawne (placówka przystosowana dla osób żyjących z niepełnosprawnością)
  • Osoby z współistniejącą diagnozą
  • Pobyt w ośrodku jest bezpłatny (posiadamy podpisaną umowę z NFZ)

Przyjęcie do placówki odbywa się telefonicznie.
Numer do przyjęć i spraw administracyjnych: 789 229 440, w godzinach 8 – 16.
Wskazana jest detoksykacja, konieczne jest skierowanie do placówki od lekarza.

Kadra

Marcin Pietrzak

Magister pedagogiki, specjalność resocjalizacja z elementami socjoterapii. 

Specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji, uczestnik akredytowanego Przez KBdsPN Studium Terapii Uzależnień realizowanego przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Od początku 2019 r. do chwili obecnej Instruktor Terapii Uzależnień OLTiRU Stowarzyszenia Monar w Sokolnikach. Od  grudnia 2019 roku instruktor terapii uzależnień w ośrodku Fundacji „ARKA” w Męckiej Woli. Realizator programów z zakresu profilaktyki uzależnień w Zespole Szkół Geodezyjno – Technicznych w Łodzi. 

Stanisław Tatarewicz

Magister profilaktyki społecznej i resocjalizacji (ukończył studia na UW).

Wieloletni terapeuta praktyk, specjalista psychoterapii uzależnień KBdsPN,  trener  I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, współzałożyciel i wychowawca ośrodka „MONAR” dla dzieci w Łodzi, współzałożyciel ośrodka „MONAR” w Kęblinach, lider i terapeuta w ośrodku „MONAR” w Patoce (1987 – 1993), lider i terapeuta w ośrodku „MONAR” w Dębowcu (1993 – 2010). Od 2015 r. terapeuta uzależnień  w ośrodku Fundacji „ARKA” w Męckiej Woli oraz terapeuta w programie adaptacji społecznej realizowanym w hostelu Fundacji „ARKA” w Zgierzu. Od 2010 współpracownik Fundacji Wzajemnej Pomocy „Alternatywa”. Od 1997 roku prowadzi liczne szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień oraz warsztaty i treningi psychologiczne metodami aktywnymi.

Robert Humski

Ukończył studia na UAM w Poznaniu, kierunek – filozofia.

Certyfikowany specjalista Psychoterapii Uzależnień KBdsPN. Jako psychoterapeuta uzależnień pracuje od 1983 r.. Wieloletni lider Ośrodków „MONAR” w Rożnowicach i Zbicku. Przez osiem lat wiceprezes  ds. resocjalizacji Stowarzyszenia „MONAR”. Był liderem Ośrodka Leczenia Uzależnień  „Renarkon” w Podolankach w Republice Czeskiej. Przez 11 lat terapeuta w Klubie Integracji Społecznej w Międzychodzie. Od 2015 r. specjalista psychoterapii uzależnień w Ośrodku Fundacji „ARKA” w Męckiej Woli.

Prywatnie ojciec czwórki dzieci. Lubi literaturę, filozofię, sport, motocyklizm, podróże i turystykę.

Joanna Jędrzejewska

Pedagog, magister Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, certyfikowany specjalista terapii uzależnień.

Szkolenie odbyła  w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w specjalistycznych placówkach terapii uzależnień. Mam doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej i grupowej. Pracowałam również w całodobowym punkcie konsultacyjnym „Przeciw bezradności” działającym przy Fundacji „ARKA”. Od 2009 r. realizowałam projekty o  charakterze profilaktycznym, skierowane do młodzieży zagrożonej uzależnieniem oraz szkodliwie używającej narkotyków, programy dla kobiet wychodzących z uzależnienia. Byłam edukatorem i ankieterem w projekcie „Zapobieganie zakażeniom HCV” realizowanym przy współpracy z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Katarzyna Schelke

Instruktor psychoterapii uzależnień w trakcie szkolenia certyfikującego realizowanego przez Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Pracownik administracyjny ośrodka, odpowiedzialna za przyjęcia i pierwszy kontakt z pacjentem. Zajmuje się nadzorem nad prawidłowym obiegiem dokumentów, współpracą z księgowością , innymi placówkami, urzędami, instytucjami.

Wiktor Rusos

Specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji.

Szkolenie ukończył w Instytucie Psychologii zdrowia, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie, akredytowane przez KCPU. Absolwent Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku w specjalności resocjalizacja oraz praca opiekuńcza i socjalna. Ukończył szkolenie w zakresie psychoterapii uzależnień behawioralnych organizowanym przez IPZ w Warszawie. Był przewodniczącym Koła Naukowego Pedagogów „Persona” działającym w Kujawskiej Szkole Wyższej, współpracując między innymi z Domem Dziecka „Caritas” Diecezji Włocławskiej oraz Osiedlową Sekcją Pomocy Społecznej nr.3 „Wschód” przy MORP we Włocławku. Brał udział przy realizacji projektu: Przedwczesna inicjacja seksualna, uwarunkowania, skutki, możliwości przeciwdziałania w percepcji młodzieży. Opracował artykuł naukowy, który został pozytywnie zaopiniowany i został wydany w tomie XII Debiutów Naukowych KSW. Pracował jako młodszy wychowawca w placówce opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego, świetlica „Zacisze” przy ulicy Zakręt 8 we Włocławku. Aktualnie pracuje w Fundacji ARKA, w Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym w Męckiej Woli oraz w Poradni Leczenia Uzależnień KORT w Inowrocławiu. Prywatnie interesuję się motoryzacją, muzyką oraz kynologią.

Kamila Gałęska

Magister pedagogiki, magister psychologii.

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom). Brała udział w wielu szkoleniach, konferencjach, treningach. Jest praktykiem psychoterapii skoncentrowanej na rozwiązaniu. Ukończyła w tym zakresie podstawowy kurs A.B.C Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu w Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi. Brała udział w warsztatach z poziomu B o tematyce „Skoncentrowanie na rozwiązaniu w terapii depresji i zapobieganie samobójstwom” oraz w warsztacie „Zastosowanie SFBT w terapii małżeństw i par”. Ukończyła I stopień Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowane przez Stowarzyszenie na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując od 2011 roku jako specjalista psychoterapii uzależnień w Ośrodku Rehabilitacyjno – Readaptacyjnym w Męckiej Woli. Pracowała w Hostelu Długoterminowym dla Osób Uzależnionych od Alkoholu. Pracuje również w  Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej jako psychoterapeuta uzależnień, w Punkcie Konsultacyjnym MOPS, jest sądowym kuratorem społecznym przy Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli oraz, od 2020 roku, biegłym sądowym w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu. Brała  również udział w projektach ukierunkowanych na poprawę życia osób zagrożonych marginalizacją.

Zdjęcia