Ośrodek w Męckiej Woli

„O sile człowieka nie świadczy to, że nie upada, ale że potrafi się podnieść”
Konfucjusz

Od ponad 20 lat zajmujemy się pomocą osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych.

Ośrodek w Męckiej Woli usytuowany jest w lesie, oddalony od miasta, co ułatwia możliwość skoncentrowania się na pracy terapeutycznej. Do ośrodka przyjmujemy osoby pełnoletnie, jednak nie posiadamy górnej granicy wieku wyznaczonej dla pacjentów. Stawiamy na ideę współpracy w grupie ludzi o różnym wykształceniu, doświadczeniach, wieku, itp. Zgodnie z tym założeniem, każdy może się nauczyć czegoś od drugiej osoby.

W ośrodku przebywają osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych, alkoholu, leków, ale coraz częściej pojawiają się również osoby uzależnione od czynności (uzależnienia behawioralne). Przyjmujemy na terapię również uzależnionych rodziców z dziećmi – minimalizując ryzyko umieszczenia ich w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Ośrodek jest koedukacyjny.

Założeniem naszej placówki w obszarze pracy z ludźmi jest fakt, iż każdy z nich w sprzyjających warunkach, przy wsparciu i odpowiedniej motywacji może odnaleźć gotowość do zmiany swojej sytuacji życiowej.

Ośrodek w Męckiej Woli

Historia

Ośrodek w Męckiej Woli kontynuuje najlepsze tradycje i pracę z ludźmi rozpoczęte w 2002 roku w ośrodku Fundacji „ARKA” w Małkowie. To tu powstała pierwsza filia naszej placówki. Przez osiem lat rozwijaliśmy zarówno sam budynek, teren, jak i zasady terapii obowiązujące w placówce, poszukując najlepszych, najbardziej skutecznych rozwiązań.

Z powodów administracyjnych w roku 2010 przenieśliśmy się z całą społecznością do ośrodka w Męckiej Woli, gdzie do tej pory kontynuujemy pracę z ludźmi.

Opis oddziaływań terapeutycznych

Istotą oddziaływań terapeutycznych w ośrodku jest terapia prowadzona w systemie społeczności terapeutycznej, czyli w strukturze w której dominuje współodpowiedzialność, wspólnota, współdziałanie. Społeczność terapeutyczna jako metoda ma na celu osiągnięcie zmiany negatywnych wzorów zachowań, zmian w myśleniu i odczuwaniu. Pacjent staje się współodpowiedzialny za proces swojej zmiany, równocześnie zmieniając siebie przyczynia się do zmiany innych osób tworzących społeczność. Wspólna filozofia, normy, wartości, zasady i rytuały, chronią zarówno fizyczne, jak i psychologiczne bezpieczeństwo społeczności, co odgrywa niebagatelną rolę w procesie zdrowienia. W ośrodku obowiązuje hierarchia zależna od czasu pobytu i postępów w terapii, posiadamy swego rodzaju kodeks zasad kardynalnych, jak i regulamin, porządkujący wspólne życie grupy.

Pacjenci uczestniczą w terapii indywidualnej, terapeuta wzmacnia, wspiera, towarzyszy, i daje poczucie zrozumienia trudności pacjenta. Jednocześnie ważną formą pracy jest terapia grupowa. Pacjenci uczestniczą w spotkaniach całej społeczności terapeutycznej oraz w małych grupach: motywacyjnej, z zakresu komunikacji, asertywności, mechanizmów uzależnienia, nawrotów oraz w grupie rozwoju osobistego. Podczas pracy w małych grupach pacjenci mają możliwość nabycia wiedzy, umiejętności a także poszerzyć świadomość na temat swoich potrzeb, pragnień, marzeń, zasobów do życia w trzeźwości. Ponadto pacjenci mogą dostrzec z jakimi trudnościami się borykają, jakie mają ograniczenia, obawy, czy kompleksy.

Istotną formą są również działania, które mają na celu naukę spędzania wolnego czasu bez używek, poprzez pobudzanie do aktywności fizycznej. W ośrodku jest dostępna siłownia dla pacjentów, regularnie organizowane są mecze piłki możnej, siatkowej, koszykowej. Pacjenci wyjeżdżają również do kina, teatru, na basen, a w okresie letnim organizowane są biwaki do lasu.

Przyjęcia

Do naszego ośrodka przyjmujemy:
  • Osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol oraz leki)
  • Osoby pełnoletnie (w przypadku niepełnoletności wymagana zgoda rodziców lub opiekunów prawnych)
  • Osoby z sądowym nakazem leczenia
  • Matki z dziećmi
  • Możliwość wspólnego leczenia par
  • Osoby niepełnosprawne (placówka przystosowana dla osób żyjących z niepełnosprawnością)
  • Osoby z współistniejącą diagnozą
  • Pobyt w ośrodku jest bezpłatny (posiadamy podpisaną umowę z NFZ)

Przyjęcie do placówki odbywa się telefonicznie.
Numer do przyjęć i spraw administracyjnych: 789 229 440, w godzinach 8 – 16.
Wskazana jest detoksykacja, konieczne jest skierowanie do placówki od lekarza.

Kadra

Marcin Pietrzak

Magister pedagogiki, specjalność resocjalizacja z elementami socjoterapii. 

Specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji, uczestnik akredytowanego Przez KBdsPN Studium Terapii Uzależnień realizowanego przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Od początku 2019 r. do chwili obecnej Instruktor Terapii Uzależnień OLTiRU Stowarzyszenia Monar w Sokolnikach. Od  grudnia 2019 roku instruktor terapii uzależnień w ośrodku Fundacji „ARKA” w Męckiej Woli. Realizator programów z zakresu profilaktyki uzależnień w Zespole Szkół Geodezyjno – Technicznych w Łodzi. 

Stanisław Tatarewicz

Magister profilaktyki społecznej i resocjalizacji (ukończył studia na UW).

Wieloletni terapeuta praktyk, specjalista psychoterapii uzależnień KBdsPN,  trener  I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, współzałożyciel i wychowawca ośrodka „MONAR” dla dzieci w Łodzi, współzałożyciel ośrodka „MONAR” w Kęblinach, lider i terapeuta w ośrodku „MONAR” w Patoce (1987 – 1993), lider i terapeuta w ośrodku „MONAR” w Dębowcu (1993 – 2010). Od 2015 r. terapeuta uzależnień  w ośrodku Fundacji „ARKA” w Męckiej Woli oraz terapeuta w programie adaptacji społecznej realizowanym w hostelu Fundacji „ARKA” w Zgierzu. Od 2010 współpracownik Fundacji Wzajemnej Pomocy „Alternatywa”. Od 1997 roku prowadzi liczne szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień oraz warsztaty i treningi psychologiczne metodami aktywnymi.

Robert Humski

Ukończył studia na UAM w Poznaniu, kierunek – filozofia.

Certyfikowany specjalista Psychoterapii Uzależnień KBdsPN. Jako psychoterapeuta uzależnień pracuje od 1983 r.. Wieloletni lider Ośrodków „MONAR” w Rożnowicach i Zbicku. Przez osiem lat wiceprezes  ds. resocjalizacji Stowarzyszenia „MONAR”. Był liderem Ośrodka Leczenia Uzależnień  „Renarkon” w Podolankach w Republice Czeskiej. Przez 11 lat terapeuta w Klubie Integracji Społecznej w Międzychodzie. Od 2015 r. specjalista psychoterapii uzależnień w Ośrodku Fundacji „ARKA” w Męckiej Woli.

Prywatnie ojciec czwórki dzieci. Lubi literaturę, filozofię, sport, motocyklizm, podróże i turystykę.

Joanna Jędrzejewska

Pedagog, magister Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, certyfikowany specjalista terapii uzależnień.

Szkolenie odbyła  w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w specjalistycznych placówkach terapii uzależnień. Mam doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej i grupowej. Pracowałam również w całodobowym punkcie konsultacyjnym „Przeciw bezradności” działającym przy Fundacji „ARKA”. Od 2009 r. realizowałam projekty o  charakterze profilaktycznym, skierowane do młodzieży zagrożonej uzależnieniem oraz szkodliwie używającej narkotyków, programy dla kobiet wychodzących z uzależnienia. Byłam edukatorem i ankieterem w projekcie „Zapobieganie zakażeniom HCV” realizowanym przy współpracy z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Katarzyna Schelke

Instruktor psychoterapii uzależnień w trakcie szkolenia certyfikującego realizowanego przez Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Pracownik administracyjny ośrodka, odpowiedzialna za przyjęcia i pierwszy kontakt z pacjentem. Zajmuje się nadzorem nad prawidłowym obiegiem dokumentów, współpracą z księgowością , innymi placówkami, urzędami, instytucjami.

Wiktor Rusos

Specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji.

Szkolenie ukończył w Instytucie Psychologii zdrowia, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie, akredytowane przez KCPU. Absolwent Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku w specjalności resocjalizacja oraz praca opiekuńcza i socjalna. Ukończył szkolenie w zakresie psychoterapii uzależnień behawioralnych organizowanym przez IPZ w Warszawie. Był przewodniczącym Koła Naukowego Pedagogów „Persona” działającym w Kujawskiej Szkole Wyższej, współpracując między innymi z Domem Dziecka „Caritas” Diecezji Włocławskiej oraz Osiedlową Sekcją Pomocy Społecznej nr.3 „Wschód” przy MORP we Włocławku. Brał udział przy realizacji projektu: Przedwczesna inicjacja seksualna, uwarunkowania, skutki, możliwości przeciwdziałania w percepcji młodzieży. Opracował artykuł naukowy, który został pozytywnie zaopiniowany i został wydany w tomie XII Debiutów Naukowych KSW. Pracował jako młodszy wychowawca w placówce opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego, świetlica „Zacisze” przy ulicy Zakręt 8 we Włocławku. Aktualnie pracuje w Fundacji ARKA, w Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym w Męckiej Woli oraz w Poradni Leczenia Uzależnień KORT w Inowrocławiu. Prywatnie interesuję się motoryzacją, muzyką oraz kynologią.

Kamila Gałęska

Magister pedagogiki, magister psychologii.

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom). Brała udział w wielu szkoleniach, konferencjach, treningach. Jest praktykiem psychoterapii skoncentrowanej na rozwiązaniu. Ukończyła w tym zakresie podstawowy kurs A.B.C Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu w Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi. Brała udział w warsztatach z poziomu B o tematyce „Skoncentrowanie na rozwiązaniu w terapii depresji i zapobieganie samobójstwom” oraz w warsztacie „Zastosowanie SFBT w terapii małżeństw i par”. Ukończyła I stopień Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowane przez Stowarzyszenie na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując od 2011 roku jako specjalista psychoterapii uzależnień w Ośrodku Rehabilitacyjno – Readaptacyjnym w Męckiej Woli. Pracowała w Hostelu Długoterminowym dla Osób Uzależnionych od Alkoholu. Pracuje również w  Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej jako psychoterapeuta uzależnień, w Punkcie Konsultacyjnym MOPS, jest sądowym kuratorem społecznym przy Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli oraz, od 2020 roku, biegłym sądowym w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu. Brała  również udział w projektach ukierunkowanych na poprawę życia osób zagrożonych marginalizacją.

Zdjęcia