Świetlica Środowiskowa „Przystań” w Zgierzu mieści się w zabytkowym,
XIX-wiecznym budynku „Dom tkacza” przy ul. Narutowicza 10.
Świetlica jest placówką wsparcia dziennego typu opiekuńczego.
Obejmuje opieką dzieci i młodzież w wieku 7-16 lat, z terenu miasta Zgierza.
Świetlica funkcjonuje:

W czasie trwania roku szkolnego od poniedziałku do piątku w godzinach 14-19.
W okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień) od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17.
W okresie ferii zimowych od poniedziałku do piątku w godzinach 10-15.

Oferta Świetlicy Środowiskowej ,,Przystań” jest skierowana do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat.   Wychowankami Świetlicy mogą być wszystkie dzieci zamieszkujące teren miasta Zgierza. Zapraszamy do naszej placówki dzieci i młodzież, które borykają się z zagrożeniem niedostosowania społecznego, problemami w nauce, trudnościami rozwojowymi i adaptacyjnymi. Młodzież powyżej 16 roku życia może wspierać realizację naszych działań w formule wolontariatu.

Zadania Świetlicy to:
 • Zapewnienie dzieciom fachowej i zorganizowanej opieki wychowawczo – pedagogicznej po zajęciach lekcyjnych, 
 • Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa,
 • Wzmacnianie u wychowanków poczucia własnej wartości,
 • Tworzenie dzieciom warunków do prawidłowego rozwoju fizycznego, emocjonalnego i poznawczego,
 • Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych i wychowawczych,
 • Udzielanie pomocy dydaktycznej dzieciom z niepowodzeniami szkolnymi oraz systematyczna pomoc w odrabianiu lekcji,
 • Udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych, szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych  i osobistych, w miarę możliwości przy udziale rodziny,
 • Nabywanie pożądanych umiejętności społecznych, koniecznych do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu,
 • Nauka właściwej organizacji czasu wolnego, rozwijanie i precyzowanie zainteresowań i uzdolnień (poprzez organizację różnorodnych zajęć, warsztatów, wyjść do miejsc rekreacyjnych, związanych z kulturą i sportem, biwaków, wyjazdów letnich),
 • Nauka zachowań prozdrowotnych oraz profilaktyka uzależnień,
 • Pomoc socjalna – dożywianie dzieci, pomoc rzeczowa dla dzieci z rodzin najuboższych,
 • Praca socjalna z rodziną dziecka (konsultacje, porady),
 • Współpraca z instytucjami wspierającym rodzinę i dzieci.
W placówce realizowane są zajęcia i warsztaty z zakresu:
 • Arteterapii: sztuki plastyczne, muzykoterapię, choreoterapię, psychodramę itp.
 • Socjoterapii
 • Terapii zajęciowej
 • Zabaw i gier dydaktycznych
 • Sportu i rekreacji
 • Relaksacji i z pracy z ciałem
 • Psychoedukacji
 • Profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia
Świetlica Środowiskowa ,,Przystań” regularnie realizuje różnego rodzaju projekty z zakresu pomocy psychologicznej i pedagogicznej, pomocy socjalnej i programów dożywiania.

Kadra pedagogiczna

Katarzyna Majdańska

Kierownik Świetlicy

,,Jestem magistrem pedagogiki resocjalizacyjnej w środowisku otwartym, doradcą zawodowym i instruktorem profilaktyki uzależnień. W pracy staram się budować pozytywną atmosferę, opartą na zaufaniu oraz przestrzeganiu wspólnie ustalonych zasad. Kieruje się sercem i staram się odpowiadać na potrzeby dzieci i młodzieży. Interesuje się ogrodnictwem, dlatego chętnie prowadzę projekty ekologiczne i przyrodnicze”.

Marta Łaszkiewicz

Wychowawca Świetlicy

,,Jestem absolwentką studiów drugiego stopnia na Uniwersytecie Łódzkim. Moją specjalizacją jest pedagogika opiekuńczo- wychowawcza. W pracy kieruję się głównie intuicją i empatią. Oprócz pracy, która jest moją pasją, kocham również taniec. W placówce staram się zarażać dzieciaki moim hobby, prowadząc z nimi zajęcia taneczne. Mam ukończone wiele kursów pedagogicznych, w tym animatora kultury i wychowawcy kolonijnego, a wkrótce będę robić kurs na instruktora zumby. Dzięki pracy z dziećmi, mogę rozwijać się zawodowo, pielęgnować swoją pasję oraz dzielić się nią z innymi”.

Barbara Abramek

Wychowawca Świetlicy

„Nazywam się Barbara Abramek jestem absolwentką Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych na kierunku „Pedagogika resocjalizacyjna z podstawą socjalną i prewencją kryminalną”. Obecnie kontynuuję naukę na studiach II stopnia o profilu „ Resocjalizacja z socjoterapią”. Ukończyłam wiele kursów z obszaru pracy z dziećmi i młodzieżą, min. „Zrozumieć rodzinę. Plan pracy z rodziną, jako skuteczne narzędzie pomocy”, „Podstawy psychologii wychowania i rozwoju z elementami psychoprofilaktyki uzależnień”, „Metodyka terapii zajęciowej z elementami socjoterapii i psychoterapii”, ukończyłam również podstawowe szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej. Moją pasją jest kino i teatr. W placówce prowadzę warsztaty terapii zajęciowej oraz zajęcia aktywizujące oraz teatralne, w każdych zajęciach staram się wykorzystywać spontaniczną kreatywność dzieci i młodzieży. W swojej pracy kieruje się pozytywnym nastawieniem, cierpliwością i empatią”.

Sandra Jędrachowicz

Wychowawca Świetlicy

,,Jestem absolwentką studiów drugiego stopnia na Uniwersytecie Łódzkim. Moją specjalizacją jest pedagogika resocjalizacyjna. W kontaktach z dziećmi kieruje się empatią, wyrozumiałością oraz autentycznością. Uważam za bardzo ważne wspieranie dzieci oraz odpowiadanie na ich potrzeby. Interesuje mnie zagadnienie jakim jest „niewidzialne dziecko”. W wolnym czasie stawiam na własny rozwój i podróże. Obecnie ukończyłam szkolenie na realizatora „programu wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiałych”. W placówce prowadzę z dziećmi zajęcia relaksacyjne, plastyczne oraz jogę. Cieszę się że mogę uczestniczyć w życiu naszych podopiecznych i obserwować ich kroki ku dorosłości oraz dojrzałości. Moja praca jest moją pasją”.

Jarek Baranowski

Wychowawca Świetlicy

,,Jestem instruktorem terapii uzależnień, wychowawcą wypoczynku dzieci i młodzieży, przez wiele lat pracowałem w Stowarzyszeniu ,,MONAR” w Zbicku, Wrocławiu i Opolu. Pracowałem również na linii telefonu zaufania dla osób zakażonych wirusem HIV. W pracy z dziećmi opieram się na wartościach i wychowaniu moralnym, uczciwości i autentyczności”.

Zdjęcia

Aktualności

Partnerzy

Różowa Skrzyneczka

Kontakt

ul. Narutowicza 10
95-100 Zgierz
tel. 786 660 742
tel/fax 42 716 35 43
e-mail: fundacja-arka.zgierz@wp.pl