||

Rodzina – tu moje miejsce

Projekt Rodzina – tu moje miejsce.

Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Termin realizacji projektu.
01.07 – 31.12.2022 r.

Miejsce realizacji.
Projekt realizowany jest w 2 placówkach fundacji „ARKA”
 • NZOZ Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym w Męckiej Woli 48A, 98-200 Sieradz.
 • NZOZ Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym w Zgierzu ul. Narutowicza 12, 95-100 Zgierz.

Projekt skierowany jest do kobiet i mężczyzn w wieku 18-55 lat, uzależnionych od substancji psychoaktywnych, uczestniczących w terapii leczenia uzależnień w ośrodku stacjonarnym, bądź znajdujących się na etapie leczenia postrehabilitacyjnego w Programie Adaptacji Społecznej. Projekt ma na celu wykształcenie i podniesienie umiejętności prawidłowego funkcjonowania w rolach partnera, czy małżonka oraz umiejętności wychowawczych rodziców, poszerzenie wiedzy uczestników na temat planowania rodziny i różnych aspektów jej funkcjonowania.

W efekcie uczestnicy projektu nauczą się lepiej pokonywać kryzysy w obszarze funkcjonowania rodzinnego, co m. in. zapobiegnie rozpadowi ich rodzin wtórnych. Projekt jest odpowiedzią na trudności naszych podopiecznych w realizacji ról rodzinnych – wielu z nich całkowicie wypadło z pełnienia tych ról społecznych wraz z pogłębianiem się nałogu, bądź nie wykształciło jeszcze umiejętności w zakresie prawidłowego ich wypełniania. W ramach realizacji projektu zaplanowane zostały dwa rodzaje oddziaływań – uczestnicy wezmą udział w 24 dwugodzinnych warsztatach edukacyjnych nt. funkcjonowania w rolach rodzinnych oraz będą objęci indywidualnym poradnictwem rodzinnym, skierowanym do osób pozostających w związkach formalnych i nieformalnych oraz rodzin. Materiał edukacyjny przekazywany będzie z wykorzystaniem technik multimedialnych, w formie aktywizującej do nabywania konkretnych kompetencji poznawczych, emocjonalnych oraz behawioralnych (w tym komunikacyjnych) w obszarze funkcjonowania rodzinnego. Przewidujemy takie formy pracy jak: prelekcja, zadania w podgrupach, prezentacja filmów edukacyjnych, prezentacja multimedialna, „burza mózgów”, quiz, odgrywanie scenek, psychodrama, zamiana ról. Indywidualne poradnictwo rodzinne prowadzone przez cały czas trwania projektu, stanowi uzupełnienie działań psychoedukacyjnych grupowych. W jego ramach rozwiązywane są problemy oraz kryzysy poszczególnych par lub rodzin naszych podopiecznych, wzmacniające więzi rodzinne, polepszające funkcjonowanie w rolach partnera, rodzica, dziecka w ramach różnych podsystemów rodzinnych. Zakładamy, iż w warsztatach w każdej z placówek weźmie udział 20 osób oraz po 15 osób w poradnictwie rodzinnym.

Rezultaty projektu: zakładamy, iż dzięki udziałowi w projekcie u uczestników zajdą następujące zmiany:
 • Podniesienie kompetencji funkcjonowania w roli partnera w związku i roli rodzica.
 • Uzyskanie lepszego wglądu w siebie, poprzez doświadczanie emocji, związanych z poruszanymi, ważnymi dla uczestników aspektami życia.
 • Poszerzenie wiedzy na temat dynamiki związku.
 • Poszerzenie wiedzy na temat zaspokajania potrzeb w związku partnerskim.
 • Wykształcenie umiejętności komunikacyjnych w związku oraz w rodzinie.
 • Wykształcenie umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz pokonywania kryzysów emocjonalnych w związku oraz w rodzinie.
 • Poszerzenie wiedzy uczestników programu na temat dostępnych metod antykoncepcyjnych.
 • Nabycie wiedzy na temat struktury i funkcji rodziny.
 • Wykształcenie umiejętności planowania domowych obowiązków oraz budżetu.
 • Zwiększenie umiejętności świadomego planowania powiększenia rodziny.
 • Nabycie wiedzy na temat praw dziecka.
 • Nabycie wiedzy na temat prawidłowości rozwojowych oraz potrzeb dziecka w różnych okresach jego życia.
 • Zwiększenie efektywności w prowadzeniu procesu wychowania, poprzez stosowanie prawidłowych metod wychowawczych i prezentowanych stylów wychowania.
 • Zwiększenie wiedzy na temat psychologicznych skutków stosowania przemocy w rodzinie.
 • Wykształcenie umiejętności tworzenia prawidłowych relacji rodzinnych, poprzez nabycie wiedzy o formach i skutkach trwania w patologicznym systemie rodzinnym.
 • Nabycie wiedzy i zwiększenie umiejętności dotyczących realizacji prawno-sądowych spraw z obszaru życia rodzinnego.
 • Poszerzenie słownictwa i zakresu pojęciowego uczestników projektu, dotyczącego poruszanych zagadnień.
 • Zacieśnienie więzi rodzinnych uczestników projektu.
 • Podniesienie jakości życia uczestników projektu oraz ich dzieci.
 • Zmniejszenie ilości rozpadających się par, małżeństw i rodzin.