|

Człowiek istota społeczna – warsztaty rozwijania umiejętności interpersonalnych

Projekt „Człowiek istota społeczna – warsztaty rozwijania umiejętności interpersonalnych”.

Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Termin realizacji projektu.
01.07 – 31.12.2022 r.

Miejsce realizacji.
Projekt realizowany jest w NZOZ Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym w Męckiej Woli 48A, 98-200 Sieradz.

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy, zniwelowanie deficytów i nabycie nowych umiejętności w obszarze funkcjonowania interpersonalnego uczestników. Projekt skierowany jest do kobiet i mężczyzn w wieku 18-55 lat, uzależnionych od substancji psychoaktywnych, które po okresie pozostawania w nałogu podjęły decyzję o utrzymaniu abstynencji i udziale w terapii leczenia uzależnień. Projekt jest odpowiedzią na deficyty umiejętności interpersonalnych, które powstały u naszych podopiecznych na skutek długotrwałego pozostawania w nałogu oraz potrzebę ich zniwelowania ze względu wymogi, jakie stawia przed naszymi podopiecznymi życie w społeczeństwie. W ramach projektu przeprowadzone zostaną 24 trzygodzinne warsztaty psychoedukacyjne, podnoszące umiejętności interpersonalne uczestników.

Prowadzący wykorzystają formę pracy indywidualnej oraz grupowej, a także różne metody pracy warsztatowej, takie jak np. dyskusja moderowana, mapy myśli, burza mózgów. W trakcie warsztatów poruszane będą zagadnienia dotyczące prawidłowej komunikacji, współpracy zespołowej i grupowej, procesu autoprezentacji, czy rozwiązywania konfliktów. Realizacja projektu pozwoli nam lepiej przygotować podopiecznych do samodzielnego, trzeźwego życia, mając na celu wyposażenie ich w umiejętności interpersonalne, niezbędne by nawiązywać satysfakcjonujące, dobre relacje z innymi. Zakładamy, iż w warsztatach weźmie udział 25 osób.

Rezultaty projektu: zakładamy, iż dzięki udziałowi w projekcie u uczestników zajdą następujące zmiany:
 • Poznanie zasad efektywnej komunikacji oraz barier komunikacyjnych.
 • Kształtowanie umiejętności zrozumiałego komunikowania się różnymi kanałami przekazu.
 • Wykształcenie umiejętności asertywnego wyrażania własnego zdania i emocji.
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania stanów emocjonalnych własnych oraz innych ludzi.
 • Zwiększenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
 • Zwiększenie umiejętności rozwiązywania konfliktów.
 • Poszerzenie repertuaru konstruktywnych zachowań w relacjach społecznych.
 • Poznanie zagadnień dotyczących stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji oraz zmiana postaw w kierunku tolerancji.
 • Wykształcenie umiejętności świadomego kreowania swojego wizerunku oraz stosowania w praktyce reguł pozytywnej autoprezentacji.
 • Uzyskanie lepszego wglądu w siebie poprzez doświadczanie emocji, związanych z poruszanymi zagadnieniami.
 • Poszerzenie słownictwa i zakresu pojęciowego, dotyczącego poruszanych zagadnień.
 • Podniesienie poziomu integracji grupy.