|

Podróż w głąb siebie – warsztaty rozwoju osobistego

Projekt „Podróż w głąb siebie – warsztaty rozwoju osobistego”.

Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Termin realizacji projektu.
01.07 – 31.12.2022 r.

Miejsce realizacji.
Projekt realizowany jest w NZOZ Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym fundacji „ARKA” w Zgierzu (hostelu readaptacyjnym) mieszczącym się przy ul. Narutowicza 12, 95-100 Zgierz.

Frank Zappa powiedział, że „Umysł jest jak spadochron: nie działa, jeśli nie jest otwarty”. Realizatorom projektu przyświeca idea otwarcia umysłów uczestników na wiedzę i doświadczanie emocjonalne i poznawcze w różnych płaszczyznach funkcjonowania, mających wpływ na jakość nawiązywanych relacji interpersonalnych oraz poczucie subiektywnego szczęścia. Projekt skierowany jest do kobiet i mężczyzn w wieku od 18 do 55 roku życia, uzależnionych od substancji psychoaktywnych, kontynuujących terapię w postrehabilitacyjnym Programie Adaptacji Społecznej. Ma na celu poszerzenie wiedzy, zniwelowanie deficytów i nabycie nowych kompetencji w obszarze funkcjonowania emocjonalnego, poznawczego i behawioralnego uczestników.

Realizowany jest w formie warsztatów psychoedukacyjnych, o zróżnicowanej tematyce, zogniskowanej wokół rozwoju osobistego, m. in. komunikacji interpersonalnej, procesu podejmowania decyzji, autoanalizy osobistych preferencji życiowych, umiejętności i celów. W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 26 trzygodzinnych warsztatów, które obok warstwy edukacyjnej, kłaść będą nacisk na możliwość trenowania i rozwijania umiejętności uczestników. Efekt ten uzyskany będzie przez zastosowanie różnorodnych form i metod pracy indywidualnej i grupowej, takich jak: praca „papier-ołówek” z przygotowanymi materiałami edukacyjnymi, praca w małych grupach, dyskusja kierowana, sokratejska, metoda „akwarium”, „burzy mózgów”, „mapy myśli”, elementy rysunku, muzykoterapii, zabawa i praca z ciałem. Zakładamy, iż w warsztatach weźmie udział 25 osób.

Rezultaty projektu: zakładamy, iż dzięki udziałowi w projekcie u uczestników zajdą następujące zmiany:
 • Uzyskanie lepszego wglądu w siebie poprzez doświadczanie emocji, związanych z poruszanymi zagadnieniami.
 • Poznanie swoich słabych i mocnych stron oraz świata wartości.
 • Poznanie skryptów rodzinnych oraz zrozumienie ich wpływu na jakość aktualnie nawiązywanych relacji z innymi.
 • Poznanie prezentowanego sposobu umiejscowienia poczucia kontroli i sposobu podejmowania decyzji.
 • Nabycie umiejętności stosowania ćwiczeń oddechowych oraz relakcacyjnych w radzeniu sobie ze stresem oraz nieprzyjemnymi emocjami.
 • Wykształcenie umiejętności świadomego kreowania swojego wizerunku oraz stosowania w praktyce reguł pozytywnej autoprezentacji.
 • Poznanie zasad efektywnej komunikacji oraz barier komunikacyjnych.
 • Kształtowanie umiejętności zrozumiałego komunikowania się różnymi kanałami przekazu.
 • Wykształcenie umiejętności asertywnego wyrażania własnego zdania i emocji.
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania stanów emocjonalnych własnych oraz innych ludzi.
 • Zwiększenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, poprzez zastosowanie efektywnych technik rozładowywania napięcia oraz radzenia sobie z krytyką.
 • Wzmocnienie potencjału decyzyjnego oraz nabycie umiejętności stosowania sprawdzonych metod osiągania celów.
 • Poznanie zagadnień dotyczących stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji oraz zmiana postaw w kierunku tolerancji.
 • Poznanie swojego typu reprezentacyjnego i zwiększenie umiejętności nabywania wiedzy, dzięki sposobom dostosowanym do posiadanego systemu reprezentacji.
 • Pobudzenie potencjału twórczego i kreatywności.
 • Określenie swoich planów na przyszłość i nabycie motywacji do realizacji celów.
 • Poszerzenie słownictwa i zakresu pojęciowego, dotyczącego poruszanych zagadnień.
 • Podniesienie poziomu integracji grupy.